Showing all 5 results

เครื่องจ่ายน้ำหวาน 2 โถ 9 ลิตร crathco e275

20,500฿
 • ขนาด (H x W x D): 65cm x 29cm x 38cm
 • โถ: 2 โถ ขนาดโถละ 9 ลิตร (2.4 Gallon)
 • ตัวเครื่องทำจากสแตนแลสไม่เป็นสนิม
 • ราคา
  • เครื่องมือ 2 เปลี่ยนโถใหม่ (รับประกันอะไหล่ 6 เดือน) = 20,500 บาท
  • เครื่องประกอบใหม่ Omix (รับประกันอะไหล่ 1 ปี) = 25,000 บาท
  • เครื่องใหม่ Crathco (รับประกันอะไหล่ 1 ปี) = 31,000 บาท

เครื่องจ่ายน้ำหวาน 2 โถ 18 ลิตร crathco d255

23,500฿
 • ขนาด (H x W x D): 69cm x 44cm x 38cm
 • โถ: 2 โถ ขนาดโถละ 18.9 ลิตร (5 Gallon)
 • ตัวเครื่องทำจากสแตนแลสไม่เป็นสนิม
 • ราคา
  • เครื่องมือ 2 เปลี่ยนโถใหม่ (รับประกันอะไหล่ 6 เดือน) = 23,500 บาท
  • เครื่องใหม่ Crathco (รับประกันอะไหล่ 1 ปี) = 32,500 บาท

เครื่องจ่ายน้ำหวาน 3 โถ 9 ลิตร

29,000฿
 • ขนาด (H x W x D): 65cm x 40cm x 38cm
 • โถ: 3 โถ ขนาดโถละ 9 ลิตร (2.4 Gallon)
 • ตัวเครื่องทำจากสแตนแลสไม่เป็นสนิม
 • ราคา
  • เครื่องประกอบใหม่ Omix (รับประกันอะไหล่ 1 ปี) = 29,000 บาท

เครื่องจ่ายน้ำหวาน 3 โถ 18 ลิตร crathco d355

25,500฿
 • ขนาด (H x W x D): 69cm x 65cm x 38cm
 • โถ: 3 โถ ขนาดโถละ 18.9 ลิตร (5 Gallon)
 • ตัวเครื่องทำจากสแตนแลสไม่เป็นสนิม
 • ราคา
  • เครื่องมือ 2 เปลี่ยนโถใหม่ (รับประกันอะไหล่ 6 เดือน) = 25,500 บาท
  • เครื่องประกอบใหม่ Omix (รับประกันอะไหล่ 1 ปี) = 39,500 บาท
  • เครื่องใหม่ Crathco (รับประกันอะไหล่ 1 ปี) = 43,500 บาท

เครื่องจ่ายน้ำหวาน 4 โถ 9 ลิตร crathco e475

27,000฿
 • ขนาด (H x W x D): 65cm x 52cm x 38cm
 • โถ: 4 โถ ขนาดโถละ 9 ลิตร (2.4 Gallon)
 • ตัวเครื่องทำจากสแตนแลสไม่เป็นสนิม
 • ราคา
  • เครื่องมือ 2 เปลี่ยนโถใหม่ (รับประกันอะไหล่ 6 เดือน) = 27,000 บาท
  • เครื่องประกอบใหม่ Omix (รับประกันอะไหล่ 1 ปี) = 38,000 บาท
  • เครื่องใหม่ Crathco (รับประกันอะไหล่ 1 ปี) = 45,000 บาท